Sustentabilidade

Manage Sustainability Block

|

SUSTAINABILITY

Havaianas Conservation International โครงการอนุรักษ์ทะเล และช่วยชีวิตสัตว์ทะเล ของประเทศบราซิล ร้อยละเจ็ต ของยอดขายสุทธิของรองเท้าแตะ ไปที่การอนุรักษ์ ระหว่างประเทศ ในการพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ทะเล Abrolhos